مامەڵەکان

...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هیوا ستی
 270000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌فاڵان
 130000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 32ی پارك
 250000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - فیردەوس ست...
 210000 دۆلار
300 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - ته‌یراوه‌
 125000 دۆلار
100 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - 32ی پارك
 310000 دۆلار
250 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌فاڵان
 280000 دۆلار
200 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - هه‌ولێری ن...
 220000 دۆلار
225 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گوڵان ستی
 220000 دۆلار
500 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - تەلار ستی
 118000 دۆلار
231 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گڵۆباڵ ستی
 220000 دۆلار
250 مەتر2
زیــاتر
...

خانوو بۆ فرۆشتن

هەولێر - گوندی ئارا...
 267500 دۆلار
240 مەتر2
زیــاتر
Developed By : SmartHand Co.